AFC Image Charter in Latvian language

For our Latvian friends, please read the Latvian version of AFC Image Charter.

ATTĒLA HARTA
1. Termina „kinooperators” definīcija.
2. Projekta izpēte kopā ar režisoru un producentu.
3. Darba plūsmas saskaņošana.
4. Filmas attēla veidotāju komandas izveide.
5. Testi un ražošana.
6. Montāža un pēcapstrāde.

Ievads


Mūsu interese ir mākslinieciski augstvērtīgu kinofilmu radīšana.
Šīs hartas galvenie mērķi ir :
Sniegt atbalstu režisoram viņa vai viņas radošajā uzdevumā un dot
mums līdzekļus, lai aizsargātu mūsu veikuma viengabalainību visos tā
vizuālajos aspektos, tādējādi izrādot cieņu gan pret skatītājiem, gan
darba autoriem.

Sadarbībā ar producentu sekmēt projekta finansiālajām iespējām
atbilstošu kino ražošanas līdzekļu atrašanu un pielietošanu.

Raugoties no šādas perspektīvas, kā arī ņemot vērā to, ka kino
ražošanas, pēcapstrādes un izplatīšanas tehnoloģijas aizvien attīstās, ir
nepieciešams no jauna definēt kinooperatora pienākumus un atbildības
robežas.

1 – Termina „kinooperators“ definīcija


Angliski runājošajās valstīs šīs profesijas pārstāvi dēvē par „Cinematographer”, „Director of Photography” (DOP) vai „Lighting Cameraman” ; Itālijā – par „Autore della fotografia” ; Francijā uz profesionālās identifikācijas kartes, kuru izsniedz Nacionālais Kinocentrs, viņš tiek apzīmēts kā „Directeur de la Photographie”. Latviski gan spēlfilmas operators, gan dokumentālās filmas galvenais operators tiek saukti vārdā KINOOPERATORS. Spēlfilmas galvenais operators ir operators inscenētājs. Šai bukletā galvenokārt runājam par spēlfilmām un OPERATORA INSCENĒT JA darbu.

Operators inscenētājs ir atbildīgs par filmas attēla māksliniecisko un tehnisko kvalitāti.

Viņš vai viņa (turpmāk tekstā operators inscenētājs) ir atbildīgs(a) par visu, kas attiecas uz filmas attēla, kuru redzēs skatītāji, radīšanu, ņemot vērā, ka šis attēls ir daudzu radošu profesiju sadarbības rezultāts (pirmkārt un galvenokārt režisora darbs, bet tāpat arī kino scenogrāfija, kostīmi, montāža, krāsu uzstādīšana u.c.).

Pamatā, operatoru inscenētāju izvēlas režisors, kaut gan reizēm to dara arī producents. Izvēle tiek izdarīta, ņemot vērā viņa pieredzi un prasmes, viņa māksliniecisko izjūtu un piemērotību, lai iecerētu un radītu attēlu, kas būtu saskaņā ar scenāriju un režijas koncepciju. Tiek ņemtas vērā arī viņa personiskās īpašības un spēja vadīt komandu.

Viņš un producents kopīgi ir atbildīgi par attēla radīšanā lietoto līdzekļu
piemērotību un vizuālā stila atbilstību filmas kopējai iecerei.

Sagatavošanas un filmas ražošanas laikā operators inscenētājs radoši
piedalās kadrējuma izveidē, filmēšanas secības un kadra kompozīcijas
izvēlē. Viņa radošā loma ir īpaši skaidri redzama filmas apgaismojuma izvēlē un lietojumā, kā arī attēla ierakstā – neatkarīgi no nesējiem, kuros attēls tiek ierakstīts un izplatīts. Šie divi svarīgie atbildības lauki pieprasa to, lai operators inscenētājs pirms ražošanas pārraudzītu un kontrolētu vairāku izvēļu izdarīšanu, kas ietekmē attēla kvalitāti, un lai pēc filmēšanas beigām viņš kontrolētu attēla pēcapstrādi, kopēšanu un pārnešanu uz citiem digitālajiem vai analogajiem formātiem, lai attēls, kuru ieraudzīs skatītājs, pilnībā atbilstu autoru radošajām iecerēm un izdarītajām izvēlēm.

Visi šie lēmumi ir jādara zināmi filmas režisoram un producentam.

2 – Projekta izpēte kopā ar režisoru un producentu


Pēc scenārija izlasīšanas diskusija ar režisoru par filmas stilistiku.
Vizuālā stila izstrāde. Labāko līdzekļu atrašana, ieceres īstenošanai.
Māksliniecisko un tehnisko testu (kinoprovju) ieplānošana.
Diskusiju turpināšana ar filmas galveno apakšgrupu (scenogrāfijas,
kostīmu, grima, specefektu, skaņas) vadītājiem.
Finansiālo iespēju izvērtēšana.
Laika aprēķināšana, kas būs nepieciešams priekšdarbiem, filmēšanas vietu aplūkošanai, izpētes komandas (kameras operators, gaismu meistars, ratiņu un stiprinājumu speciālists...) komplektēšanai.
Filmēšanas grafika analīze un akceptēšana.

3 – Darba plūsmas saskaņošana


Darba plūsma ietver sevī saskaņošanu starp :
– radošo projektu,
– ražošanas un pēcapstrādes tehniskajiem un finansiālajiem līdzekļiem,
– dažādiem filmas izplatīšanas veidiem.

Šis darbs tiek veikts, sadarbojoties ar režisoru, producentu un par
attiecīgiem tehniskiem aspektiem atbildīgām personām (pakalpojumu
sniedzējiem, aparatūras iznomātājiem, piegādātājiem, citu nodaļu
vadītājiem u.c.). Atkarībā no projekta sarežģītības šajā posmā tiek
piesaistīti viens vai vairāki konsultanti (kaskadieri, specefektu, maketu
meistari u.c.) un pēcapstrādes procesa pārraugs.

Galvenās izvēles :
attēla ieraksta nesējs (filma, digitāls datu nesējs, formāti),
kameras tips (tipi),
pakalpojumu sniedzēji un piegādātāji,
aparatūras nomas uzņēmumi,
specefekti un optiskie pārveidojumi,
laboratorija(s) un pēcapstrādes studija(s),
nofilmēto kadru darba materiāla (daylies) formāts (35mm pozitīvs, HD, Digital Beta, Beta SP, DVD, citi) un demonstrēšanas nosacījumi.

4 – Filmas attēla veidotāju komandas izveide


Operators inscenētājs izvēlas (vai apstiprina) savu komandu :
kameras operatoru,
operatora asistentus (pirmo un otro) un video kontroles asistentus,
kameras grupas un video kontroles mācekļus,
otrās grupas (second unit) kinooperatoru,
papildu kameru operatorus (B kamera, Steadicam, filmēšana no
gaisa u.c.),
gaismotāju komandu,
ratiņu un stiprinājumu (Grip) komandu,
digitālā attēla ieraksta inženieri.
Apstiprina sadarbību ar :
uz filmas vai digitāli iegūta attēla krāsu korekciju speciālistiem,
specefektu virsuzraugu,
grima grupas vadītāju.

Būdams nodaļas vadītājs, operators inscenētājs nodrošina to, lai
operatora nodaļas locekļi ievērotu profesijas goda un darba drošības
noteikumus.

5 – Testi un ražošana


Operators inscenētājs nosaka un īsteno radošās izvēles, ņemot vērā
tehniskos testus (kinoproves). Tas attiecas uz attēlu visos tā aspektos,
ieskatot mizanscēnas izvēles, dekorācijas, kostīmus, grimu, speciālo
laboratorijas procesu, specefektus u.c..

Tehnisko testu laikā viņš pārrauga kadra robežu kartes iefilmēšanu,
kas kalpos par atsauci ražošanas, montēšanas, pēcapstrādes u.c. laikā, un, ja nepieciešams, izveido atsauces attēlus speciālajiem filmas vai digitālā attēla ierakstīšanas procesiem.

Ražošanas laikā viņš ir atbildīgs par attēla koncepciju un tās realizāciju. Viņš sadarbojas ar pārējām apakšgrupām, lai atrisinātu jebkuras problēmas, kādas varētu rasties filmēšanas procesā, un piedalās ikdienas darba organizēšanā (filmēšanas darba grafiku, grupas izsaukuma lapu sastādīšanā, darba stundu, nepieciešamā laika un līdzekļu aprēķināšanā).

Viņš sadarbojas ar scenārija pārraugu, lai atrisinātu iespējamās
uzņemamo scēnu montāžas saderības problēmas.

Nofilmēto kadru darba materiāla (daylies) caurskates formāta kvalitāte
nosaka daļu lēmumu, kas tiek pieņemti ražošanas un montāžas laikā. Tāpat arī nofilmēto kadru darba materiāls, kas parasti tiek pārkodēts (vai
ierakstīts) pieejamās videomontāžas darba formātā, var tikt izmantots
dažādām demonstrācijām (pircēji, demo, rādīšana presei, festivāli,
kopproducenti u.c.), tāpēc nofilmēto kadru un epizožu darba materiāla
kvalitātes uzraudzība ir īpaši svarīga, un tā ir operatora inscenētāja
atbildība. Viņš apstiprina nofilmēto filmas epizožu materiālu pirms tā
izmantošanas montāžā un uzdod veikt jebkādas krāsu korekcijas, kuras
uzskata par nepieciešamām.

6 – Montāža un pēcapstrāde


Operatoram inscenētājam ir jābūt gatavam palīdzēt montāžas režisoram veikt attēla korekcijas analogās vai digitālās sistēmās. Viņš arī pārbauda attēla darba kopiju kvalitāti, it sevišķi tās, kas paredzētas specefektiem un jebkurai netradicionālai attēla apstrādei, kas radīta montāžā, pilnībā pārbauda 35mm kopijas sakritību ar darba montāžu.

Operatoram inscenētājam regulāri jāsaņem informācija par jebkādām
izmaiņām pēcapstrādes, montāžas un laboratorijas darba grafikā.

Viņš pārrauga šādus pēcapstrādes posmus :
optiskie efekti : skenēšana, kadrējuma, starpelementu pārbaude,
attēla pielāgošana iespējamiem izplatīšanas formātiem,
papildu testi, kas saistīti ar attēla gala faktūru,
filmas vai digitāli iegūta attēla krāsu korekcija,
starppozitīvi un starpnegatīvi, kā arī jebkuri elementi, kas domāti
ārzemju versiju kopiju pagatavošanai,
izplatīšanas kopija,
kinoteātru kopijas,
etalonkopijas digitālai izplatīšanai,
filmas reklāmas treileris.

LKĢ uzsver, ka izplatītājiem, izrādītājiem raidorganizācijās un
laboratorijām ir jākonsultējas ar operatoru inscenētāju, lai pārbaudītu, vai kopijas (filma, digitālā etalonkopija, DVD un citi attēla nesēji) atbilst attiecīgajai filmas izplatīšanas standarta kopijai.

Ja paredzētie darbi nav savienojami laika ziņā, operators inscenētājs daļu vai visus šos uzdevumus ar producenta un režisora piekrišanu, deleģē paša izvēlētai personai.

 • Translation and localization In Latvian (latviski) by LGC.
 • Latvian Guild of Cinematographers members :
  Maskalāns Māris
  Bērziņš Gints
  Skulte Gvido
  Braķis Kaspars
  Dambekalns Aivars
  Dumbergs Vilnis-Jānis
  Jaunzems Ints
  Cekulis Uldis
  Purgailis Māris
  Millers Uldis
  Verhoustinskis Andrejs
  Mengots Alvis
  Pjatkins Anatolijs
  Varkalis Kārlis
  Priedītis Andris
  Jancis Uldis
  Līcis Aivars Imants
  Feldmanis Andrejs Edvīns
  Pipars Romualds
 • Honored members :
  Karašnieks Rūdolfs
  Sautiņš Valters
  Zvirbulis Miks
  Kleins Mārtiņš
  Seleckis Ivars
  Kotovičs Oļegs
  Pāže Andrejs
  Jurjāns Mārtiņš
  Indriksons Jānis – Alvils
  Jemeļjanovs Voldemārs
  Feldmanis Andrejs
  Platkins Anatolijs
  Dambekalns Aivars
  Zalcmanis Kalvis
 • Download AFC Carter in Latvian language
  Latvian AFC Charter
  Latvian AFC Charter
 • Latvijas Kinooperatoru ģilde,
 • Elizabetes iela 49
 • Rīga, LV1010
 • Latvija